Zbornik radova

ZBORNIK RADOVA SorS 2023

ZBORNIK RADOVA SorS 2022

Prof. emerit. dr. Boris Marović, Prof. dr. Vladimir Njegomir
Novi trendovi koji transformišu osiguranje i reosiguranje

Zlatan Filipović, dipl. iur.
Sankcije i reosiguranje

Mr. sc. Branko Pavlović, dipl. ing. el., Vesna Minić Pavlović, dipl. mat.
Snagom podataka do osiguranja budućnosti

Mr. sc. Nina Kelemen, CFA
Uloga sektora osiguranja u rješavanju klimatskih promjena

Dr. sc. Marijan Ćurković
Djelatnost distribucije osiguranja – pravni okvir

Dr. sc. Šime Savić
Kriteriji za naknadu neimovinske/nematerijalne štete uzrokovane uporabom motornog vozila prema pravu Republike Hrvatske i prema pravu Federacije Bosne i Hercegovine

Doc. dr. sc. Jasmina Đokić
Odgovornost za štetu nastalu trećim osobama upotrebom vučnog i priključnog vozila

Emina Jahić, Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Tržište osiguranja Bosne i Hercegovine

Boris Šaban, Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore
Tržište osiguranja Crne Gore

Trajče Latinovski, Nacionalno Biro osiguranja RSM
Tržište osiguranja Republike Sjeverne Makedonije

Maja Krumberger, Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Tržište osiguranja Slovenije

Milo Marković, Udruženje osiguravača Srbije
Tržište osiguranja Srbije

ZBORNIK RADOVA SorS 2021

ZBORNIK RADOVA SorS 2020

ZBORNIK RADOVA SorS 2019

Prof. dr. Boris Marović, prof. dr. Vladimir Njegomir:
Digitalizacija i drugi strateški pravci razvoja  osiguravajućih i reosiguravajućih društava

Prof. dr. sc. Marijan Ćurković:
Obveza distributera na informiranje potrošača proizvoda osiguranja  prema odredbama eu direktive o distribuciji proizvoda osiguranja

Dr. sc. Katica Tomić:
Digitalizacija industrije osiguranja i pravo mjerodavno  za smart (pametne) ugovore

Doc. dr. sc. Maja Mihelja Žaja, doc. dr. sc. Mihovil Anđelinović:
Uloga digitalizacije u upravljanju katastrofalnim rizicima

Dipl. ing. el. Branko Pavlović:
Softverski roboti u funkciji razvoja digitalnog poslovanja osiguravača

Davor Škobić, dr. sc. Krešimir Fertalj, red. prof.
Integracija podataka osiguravajućih društava

Zoran Miloševič:
Više lica digitalizacije u osiguranju

Mr. sc. Anida Lačević Hot, dipl. oec:
Digitalizacija kao faktor konkurentske prednosti osiguravajućih društava

Alen Žagar:
Generali Srbija MobApp

Dr. sc. Enes Sadović:
Digitalizacija u osiguranju – sa posebnim osvrtom na  životna i zdravstvena osiguranja

Dr. sc. Mirjana Babić:
Donacije i sponzorstva u funkciji jačanja imidža socijalno  odgovornog društva za osiguranje u Republici Hrvatskoj

Mr. sc. Fikret Plevljak dipl. ing:
Digitalizacija kao alat strateškog razvoja društva za osiguranje u funkciji  procjene rizika, individualizacije premije osiguranja i izvida i procjene šteta

Sunčica Đorđević:
Uticaj elektronske trgovine na zaštitu  konkurencije u prodaji polisa auto odgovornosti

Zorica L. Šipovac dipl. iur:
Digitalna (r)evolucija u osiguranju Republike Srbije

Vladimir Đorđević:
Životna osiguranja vezana za jedinice investicionih fondova,  strateški put za razvoj životnih osiguranja
 

ZBORNIK RADOVA SorS 2018

ZBORNIK RADOVA SorS 2017

ZBORNIK RADOVA SorS 2016

ZBORNIK RADOVA SorS 2015

ZBORNIK RADOVA SorS 2014