Zbornik radova

ZBORNIK RADOVA SorS 2020

ZBORNIK RADOVA SorS 2019

Prof. dr. Boris Marović, prof. dr. Vladimir Njegomir:
Digitalizacija i drugi strateški pravci razvoja  osiguravajućih i reosiguravajućih društava

Prof. dr. sc. Marijan Ćurković:
Obveza distributera na informiranje potrošača proizvoda osiguranja  prema odredbama eu direktive o distribuciji proizvoda osiguranja

Dr. sc. Katica Tomić:
Digitalizacija industrije osiguranja i pravo mjerodavno  za smart (pametne) ugovore

Doc. dr. sc. Maja Mihelja Žaja, doc. dr. sc. Mihovil Anđelinović:
Uloga digitalizacije u upravljanju katastrofalnim rizicima

Dipl. ing. el. Branko Pavlović:
Softverski roboti u funkciji razvoja digitalnog poslovanja osiguravača

Davor Škobić, dr. sc. Krešimir Fertalj, red. prof.
Integracija podataka osiguravajućih društava

Zoran Miloševič:
Više lica digitalizacije u osiguranju

Mr. sc. Anida Lačević Hot, dipl. oec:
Digitalizacija kao faktor konkurentske prednosti osiguravajućih društava

Alen Žagar:
Generali Srbija MobApp

Dr. sc. Enes Sadović:
Digitalizacija u osiguranju – sa posebnim osvrtom na  životna i zdravstvena osiguranja

Dr. sc. Mirjana Babić:
Donacije i sponzorstva u funkciji jačanja imidža socijalno  odgovornog društva za osiguranje u Republici Hrvatskoj

Mr. sc. Fikret Plevljak dipl. ing:
Digitalizacija kao alat strateškog razvoja društva za osiguranje u funkciji  procjene rizika, individualizacije premije osiguranja i izvida i procjene šteta

Sunčica Đorđević:
Uticaj elektronske trgovine na zaštitu  konkurencije u prodaji polisa auto odgovornosti

Zorica L. Šipovac dipl. iur:
Digitalna (r)evolucija u osiguranju Republike Srbije

Vladimir Đorđević:
Životna osiguranja vezana za jedinice investicionih fondova,  strateški put za razvoj životnih osiguranja
 

ZBORNIK RADOVA SorS 2018

ZBORNIK RADOVA SorS 2017

ZBORNIK RADOVA SorS 2016

ZBORNIK RADOVA SorS 2015

ZBORNIK RADOVA SorS 2014